Nu är den här, den nya utökade och uppdaterade upplagan av boken ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter” som jag gjort tillsammans med advokat Christina Bergenstein och som kom ut för första gången våren 2019, då liksom nu på Norstedts Juridik.

Föräldraalienation är en familjedynamik inom vilken barn förmås ta avstånd från eller helt välja bort en förälder som de tidigare haft en nära relation (anknytning) till, utan att det föreligger några berättigade skäl för avståndstagandet, som beror på den andra förälderns medvetna eller omedvetna, uttalade eller outtalade påverkan på barnet. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel och om att barn som utsätts löper avsevärda risker på både kort och lång sikt. Forskning om föräldraalienation fanns redan när den första upplagan av Christinas och min bok kom ut, men har ökat mycket kraftigt sedan dess och utgör idag en stabil kunskapsgrund. Forskning och kunskap om alienation saknas dock fortfarande så gott som helt här, trots att den sedan några år börjat nå våra grannländer.

För den som vill veta mer om det internationella forskningsläget för föräldraalienation rekommenderas den vetenskapliga litteraturöversikten Developmental psychology and the scientific status of parental alienation från 2022 av de amerikanska forskarna Jennifer Harman, Richard Warshak, Demosthenes Lorandos och Matthew Florian, tillgänglig för gratis nedladdning på: Developmental psychology and the scientific status of parental alienation

I Norge publicerade myndigheten Folkehelseinstituttet år 2021 kunskapsöversikten ”Hvordan forstå og håndtere barn som avviser en forelder” som bygger på 54 primärstudier och en kunskapsöversikt och finns att ladda ner på Folkehelseinstituttets hemsida: Folkehelseinstituttets hemsida Tre norska forskare, Eivind Meland, Dag Furuholmen och David Jahanlu, publicerade också år 2023 studien Parental alienation – a valid experience? vilken finns att tillgå på: Parental alienation – a valid experience?

I Finland publicerade forskarna Isabella Arponen och Katarina Alhanko år 2020 den vetenskapliga litteraturöversikten Föräldraalienation och dess följder för barnet – en systematisk litteraturöversikt, som finns tillgänglig på: Föräldraalienation och dess följder för barnet – en systematisk litteraturöversikt

I Danmark har i november 2023 gjorts en parlamentarisk överenskommelse mellan nio politiska partier, vilken ska leda till ett lagförslag, om åtgärder mot bland annat föräldraalienation enligt: ”Aftalepartierne definerer forældrefremmedgørelse som: en forælders bevidste brug og manipulation af barnet i forhold til den anden forælder med det sigte, at den anden forælder mister kontakt med barnet /.../ Samarbejdschikane skader barnet, og at drage klare konsekvenser af samarbejdschikane samt forældrefremmedgørelse handler om at varetage barnets bedste”. Överenskommelsen finns att läsa på Social-, Bolig- og Ældreminiseriets hemsida: Social-, Bolig- og Ældreminiseriet

Inför utgivningen av den nya boken som nu kommit intervjuades Christina och jag av journalisten Magnus Thorén i nättidskriften Kvartals podd Djupet, publicerad den 29 oktober 2023. Jag rekommenderar intervjun till alla som vill ha en ”grundkurs i FA”, inte minst eftersom den även tar upp den historiskt betingade kritik som finns mot företeelsen. Intervjun finns att tillgå på: Kvartals podd Djupet

En läsare av Christinas och min (gamla) bok som lyssnat på intervjun skickade mig följande hälsning som, bortsett från att den är smickrande, ger en bra bild av varför vår nya bok behövs:

”STORT TACK för allt du gör för alla genom att fortsätta ditt exempellösa, gedigna och väl underbyggda arbete med att utmana de svenska institutioner, myndigheter och lekmän som behöver vakna och börja utbilda sig i frågan. För barnens skull. Fick länken till podd programmet /.../ och jag har lyssnat på det ett par gånger. Det ska vara en person som du att hantera den "röra" som uppstår när man pratar om och ska försöka förklara FA för personer som inte har någon egen erfarenhet eller har någon utbildning i ämnet. Det är plågsamt att lyssna på, men du gör det FANTASTISKT bra!”
”Kosmosdialogerna – en intervju med universum” (Livsenergi/Massolit) kom ut redan 2015, men eftersom den här boken fortfarande spelar roll för människor som hör av sig till mig och berättar om vad läsningen av den betytt och lett till för dem, så får den ligga kvar här. Kosmosdialogerna är resultatet av flera års samarbete mellan mig och Ami Sundeman, som är medial vägledare (se www.amisundeman.se). Jag har i boken gjort journalistiska intervjuer med Kosmos, som är vad Ami kallar den universella intelligens som kommunicerar genom henne. Mina frågor utgår från hur vi människor kan förstå och förhålla oss till lidande, men sträcker sig vidare ända till universums tillblivelse, och tillbaka igen.Även ”Fru Freud och jag. En historia om begär”, min roman utifrån psykoanalytisk teori från 2009 (Normal förlag) får ligga kvar här, eftersom den lever. Det är naturligtvis mycket tillfredsställande att (fortfarande få) kommunicera med människor, inklusive sådana som var barn eller mycket unga när boken skrevs, om de queera företeelser, företrädesvis begärsfrågor, som den handlar om och som många uppenbarligen fortfarande finner intressanta och relevanta.